SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

اطلاعیه اتمام کلاس های شهریور ماه 1401

پنجشنبه 17 شهریور 1401
بازدید: 57 بار

به اطلاع شما عزیزان می رساند کلیه کلاس هایی که در تیر و مرداد ماه شروع شده است اتمام آنها در شهریور و مهر ماه می باشد.

اتمام کلاس های موسسه اسپروز در نیمه دوم شهریور ماه 1401 از پانزدهم لغایت سی ویکم  به شرح زیر است :

کد گروه 10102206 – سه شنبه مورخ 1401.06.15 – ساعت 17:00 الی 18:15
کد گروه 20101059 – سه شنبه مورخ 1401.06.15 – ساعت 15:30 الی 17:00
کد گروه 20101124 – سه شنبه مورخ 1401.06.15 – ساعت 14:00 الی 15:30
کد گروه 10102030 – پنجشنبه مورخ 1401.06.17 – ساعت 11:00 الی 12:30
کد گروه 10102201 – پنجشنبه مورخ 1401.06.17 – ساعت 08:00 الی 09:00
کد گروه 10102202 – پنجشنیه مورخ 1401.06.17 – ساعت 13:45 الی 14:45
کد گروه 20102010 – پنجشنبه مورخ 1401.06.17 – ساعت 10:00 الی 11:15
کد گروه 20102011 – پنجشنبه مورخ 1401.06.17 – ساعت 14:45 الی 16:00
کد گروه 20102021 – پنجشنبه مورخ 1401.06.17 – ساعت 17:15 الی 18:30

                                                              

کد گروه 20102013 –  جمعه  مورخ 1401.06.18 – ساعت 18:30 الی 19:45
کد گروه 10101053 –  جمعه  مورخ 1401.06.18 – ساعت 18:30 الی 20:00
کد گروه 10102019 –  جمعه  مورخ 1401.06.18 – ساعت 11:00 الی 12:30
کد گروه 10102020 –  جمعه  مورخ 1401.06.18 – ساعت 12:30 الی 14:00
کد گروه 10102021 –  جمعه  مورخ 1401.06.18 – ساعت 14:00 الی 15:30
کد گروه 10102022 – یکشنبه مورخ 1401.06.18 – ساعت 15:00 الی 16:00
کد گروه 10102023 – یکشنبه مورخ 1401.06.18 – ساعت 18:30 الی 19:45
کد گروه 10102024 – یکشنبه مورخ 1401.06.18 – ساعت 17:15 الی 18:30
کد گروه 20101058 – یکشنبه مورخ 1401.06.20 – ساعت 19:00 الی 20:30
کد گروه 10102015 – دوشنبه مورخ 1401.06.21 – ساعت 19:00 الی 20:30


کد گروه 20102009 –چهارشنبه مورخ 1401.06.23–ساعت 15:00 الی 16:30
کدگروه 10102018 – پنجشنبه مورخ 1401.06.24 – ساعت 17:15 الی 18:45
کد گروه 20102017  –  جمعه مورخ 1401.06.25 – ساعت 17:30 الی 18:30
کد گروه 20102018  –  جمعه مورخ 1401.06.25 – ساعت 12:15 الی 13:30
کد گروه 20102015 – دوشنبه مورخ 1401.06.28 – ساعت 17:15 الی 18:30
کد گروه 20102016 – دوشنبه مورخ 1401.06.28 – ساعت 18:30 الی 19:45
کد گروه 10101134 – دوشنبه مورخ 1401.06.28 – ساعت 17:30 الی 19:00
کد گروه 10102009 – دوشنبه مورخ 1401.06.28 – ساعت 14:30 الی 16:00
کد گروه20102001 – پنجشنیه مورخ 1401.06.31 – ساعت 13:30 الی 14:45
کد گروه10102204 – پنجشنبه مورخ 1401.06.31 – ساعت 12:30 الی 13:45


کلیه والدینی که کلاس های فرزندشان در این تاریخ ها به پایان می رسد می توانند ضمن هماهنگی قبلی  با واحد آموزش موسسه، ثبت نام ترم جدید را انجام دهند.